Adres

College Blaucapel
Winklerlaan 373
3571 KG Utrecht
tel. 030-2712214
fax. 030-2715670
administratie@blaucapel.nl

Directie, coördinatoren


achterste rij
van links naar rechts:
mw. J. van Wijk,
M. J. Los,
mw. S.A. Verschuur.

voorste rij
van links naar rechts:
H. Groothuis,
mw. H. Sanders-Pouwels,
J.G. Snijders,
H. Rozendaal.

inzet linksonder:
E. HuygenOnderwijs
Ondersteunend
Personeel


achterste rij
van links naar rechts:
Y. Lapajian,
R. Abbou,
M. Zweerus,
F.G. van Nostrum,
W.J. Keja,
W.A. Rensen.

voorste rij
van links naar rechts:
mw. W. Blom,
mw. H. Panis,
mw. M.C. van den Brink,
mw. M.C. Borgdorff,
mw. T.M.Lieverse.

inzet rechtsboven:
J. Volmer,
B. Volmer.Algemene Informatie

Grondslag

College Blaucapel is een christelijke school. Dat wil zeggen: een school die zich wil laten inspireren door het verhaal van de bijbel. Kernpunten in dat verhaal zijn: leven vanuit de dankbaarheid voor het leven dat aan mensen is toevertrouwd, het respect voor alle leven om ons heen en liefde en zorg voor mensen dichtbij en veraf die wij als volstrekt gelijkwaardig beschouwen.
Van leerlingen, ouders en personeel verwachten wij dat zij deze kernpunten respecteren. Wij gaan ervan uit dat ieder deelneemt of deel kan nemen aan activiteiten waarbij de christelijke levensbeschouwing een rol speelt. Dat kan zijn in lessen of tijdens gesprekken. Expliciet speelt onze levensbeschouwing een rol bij de dag- en maandopeningen, bij vieringen en bij de lessen godsdienst.


Doelstellingen

Uitgangspunten

Op Blaucapel willen wij jongeren opleiden voor een diploma en we willen, vanuit een christelijke levensvisie, bijdragen aan hun vorming tot zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve volwassenen.

Kennis en vaardigheden

In ons onderwijs staat vermeerdering van kennis en vaardigheden centraal. Tijdens de lessen en bij de opdrachten wordt niet alleen aandacht besteed aan de stof, maar ook aan de wijze waarop leerlingen daar het best mee om kunnen gaan. Vakoverstijgend zijn hierover afspraken gemaakt.
Naast duidelijkheid in instructie wordt er gestreefd naar variatie in werkvormen. Op deze manier willen wij recht doen aan verschillen tussen leerlingen en verruimen wij de mogelijkheden van leerlingen om met hun schoolwerk om te gaan. Er worden klassikale lessen gegeven en leerlingen voeren ook opdrachten uit in groepsverband of individueel.
Bij ons onderwijs wordt in de loop der jaren geleidelijk aan gewerkt naar een grotere verantwoordelijkheid waar het gaat om aanpak, planning en samenwerking.
Computers gaan bij onze lessen een steeds groter rol spelen. De overheid heeft Blaucapel dan ook aangewezen als één van ict-voorhoedescholen.

Sociale vorming

Door samenwerking tussen leerlingen willen we bijdragen aan de sociale vorming, maar ook door klassen- en individuele gesprekken. In de mentorlessen van de onderbouw staan waarden en normen lange tijd regelmatig centraal, ook in de vorm van projecten.
Het leerlingenstatuut is het resultaat van besprekingen met leerlingen. Allerlei acties, vieringen, de dagopeningen, verschillende klassenactiviteiten, sporttoernooien en feesten beogen de sociale vorming in goede banen te leiden.

Culturele vorming

Culturele vorming krijgt met name aandacht bij de talen, geschiedenis, godsdienst en de muzische vakken. Daarbuiten gebeurt dat door het bezoek aan toneelvoorstellingen, musea, films en concerten. Leerlingen worden er ook actief bij betrokken door scripties over culturele onderwerpen te maken, door deelname aan de muziekavond, een musical of de inrichting van een tentoonstelling.

Het onderwijs

Inrichting

College Blaucapel is een scholengemeenschap voor vwo met een gymnasiumafdeling, havo en vmbo. Van het vmbo kent de school alleen de theoretische leerweg, dat is bijna hetzelfde als de vroegere mavo. In klas 1 zitten leerlingen in een vmbo/havo-, een havo/vwo- of een vwo-klas. Aan het eind van het eerste jaar kan een herschikking plaatsvinden: vmbo, havo/vwo, atheneum of gymnasium 2. In klas 3 onderscheiden we vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

Schematisch ziet de school er als volgt uit:

schema

Klas 1 en 2

De brugperiode duurt twee jaar. In die jaren zijn verschuivingen mogelijk. Vanaf klas 2 is een overstap naar de gymnasiumafdeling niet meer mogelijk.

Basisvorming

De basisvorming is aan het eind van klas 3 afgerond. Bij veel vakken zal dat al in klas 2 het geval zijn. Met de basisvorming streven wij een drietal onderwijsdoelen na:
  • een brede ontwikkeling bij de leerlingen;
  • een actieve en zelfstandige leerhouding;
  • recht doen aan verschillen tussen leerlingen.
Op deze wijze wordt een basis gelegd voor het vervolg van het onderwijs in de hogere klassen.

Vmbo

De mavo-afdeling heet vanaf 1999 vmbo en allen de theoretische leerweg wordt aangeboden. Het vmbo telt vier leerjaren en leidt op voor niveau 3 en 4 van het mbo. In klas 2 kiezen de leerlingen voorlopig een sector: economie, techniek, zorg en welzijn of landbouw. Voor alle sectoren zijn nederlands, engels en lichamelijk opvoeding verplicht. Daarnaast kiezen de leerlingen vier van de 5 volgende vakken: frans, duits, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. In klas 3 wordt defintief een sector gekozen. Voor elke sector bestaat een aantal verplichte vakken: voor techniek wiskunde en nask 1, voor zorg en welzijn biologie en wiskunde of geschiedenis of aardrijkskunde, voor economie economie en wiskunde of frans of duits, voor landbouw wiskunde en biologie of nask 1.
Leerlingen die na vmbo 4 willen doorstromen naar Havo 4 moeten in elk geval examen doen in wiskunde en frans of duits. Afhankelijk van het profiel dat zij kiezen zijn er ook andere eisen. Deze overgang wordt door de invoering van de tweede fase overigens steeds minder vanzelfsprekend.

Havo, atheneum en gymnasium 3

Klas 3 is een belangrijk schakeljaar tussen onderbouw en tweede fase. Met het oog op de profielen in de bovenbouw en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor studie en beroep speelt de keuzebegeleiding een belangrijke rol

Tweede fase

Inrichting

Leerlingen volgen een aantal vakken die voor ieder verplicht zijn. Daarnaast kiezen zij een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. De keuze voor een profiel impliceert de keuze van een aantal vakken. Dan blijft er nog ruimte over voor één, twee of soms zelfs drie vakken in de vrije ruimte. Op de havo gaat het doorgaans om één vak, op het atheneum om één of twee en op het gymnasium om twee of drie.
In de vrije ruimte kan gekozen worden voor een vak of vakken uit een ander profiel. Daarnaast biedt de school de vakken filosofie en management en organisatie aan.
De keuze van een leerling wordt allereerst bepaald door belangstelling, capaciteiten en toekomstplannen. Ook zijn er enkele praktische zaken waarmee rekening gehouden moet worden, zoals het aantal uren dat een leerling moet besteden (1600 uur per jaar) en combinaties van vakken (zo kan een vak als bi 2 nooit gekozen worden zonder bi 1).

Studiehuis

Een leerling besteedt jaarlijks 1600 uur aan school. Een deel daarvan is gereserveerd voor vaklessen in de vaklokalen. Tijdens de z-uren werkt een leerling individueel of samen met medeleerlingen in het studiehuis. Daar worden leerlingen in staat gesteld om, onder toezicht, zelfstandig met schoolwerk bezig te zijn. Ook na de lestijd kunnen leerlingen terecht in het studiehuis.
Maar het studiehuis is niet alleen een voor opgedragen schoolwerk beschikbare ruimte, het is vooral ook een bijdrage aan leerlingen om zelfstandig te leren werken. Dat betekent dat er naast de bestaande les- en werkvormen meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om leerlingen hun werk zelf te laten structureren en te organiseren. Met behulp van studiewijzers en planningsopdrachten leren zij hun werk te plannen. Uitvoeringsopdrachten maken het mogelijk om zelf op zoek te gaan naar informatie, die te verwerven en ook te verwerken.
Uiteraard gaat het hier om een geleidelijke ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Tegelijkertijd hecht de school eraan om duidelijke controlemomenten in te bouwen.

Wat vindt de Onderwijsinspectie van Blaucapel?

Klik voor meer info

---einde---